Het volledig bannen van het vrachtverkeer in de 3 dorpskernen is een utopie. We moeten ons vooral focussen op een goed mobiliteits- en circulatieplan waarbij veiligheid centraal staat.

Er werd reeds voor de deelgemeente Uitbergen een tonnagebeperking opgelegd. Maar we stellen vast dat heel wat vrachtverkeer deze beperking niet respecteert. Een beperking opleggen werkt enkel als men dit ook controleert. Het installeren van slimme camera’s is hier een oplossing.
We stellen dan ook voor dat in eerste instantie het respecteren van de tonnagebeperking in Uitbergen wordt opgevolgd.

Door de invoering van de tonnagebeperking in Uitbergen is de dorpskern in Berlare en de Donklaan een voor de hand liggend alternatief voor deze vrachtwagens. We weten dat het drukke autoverkeer niet zal verminderen.

In het centrum van Berlare zijn het vooral de Brugstraat, de Emiel Hertecantlaan en de Frankrijkstraat die heel wat doorgaand verkeer te slikken hebben waardoor de verkeersveiligheid sterk in het gedrang komt. De heraanleg en herinrichting van deze straten is een dossier dat al jaren op tafel ligt en heel dringend is. Belangrijk hierbij is dat de focus ligt op verkeersveiligheid maar rekening houdt met de belangen van de plaatselijke handelaars. Om tot een oplossing te kunnen komen moeten we  hier ook out of the box durven denken. Bv  het gebruik van private terreinen kan een oplossing zijn voor parkingplaatsen .

De Donklaan heeft eveneens heel wat vrachtverkeer te slikken. Willen we het Donkmeer verder gaan ontwikkelen als een echte toeristische trekpleister dan moeten we zorgen voor een verkeersveilige en autoluwe omgeving rond het Donkmeer.

In 2014 werd het Masterplan Donkfront opgesteld waarin een nieuwe gemeentelijke parking in het noord-oosten, aan de Zandstraat werd voorgesteld. Deze parking zou een nieuwe toegangsweg krijgen achter de horecazaken van de Strijdam en iets verder richting Klappel aansluiten op de Donklaan.
OBU Vooruit stelt voor om die geplande toegangsweg voor de parking een volwaardige omleidingsweg te maken. Van aan de Zandstraat tot net voorbij de Brielstraat. Zo kan je de Strijdam autovrij maken. Dit is een structurele oplossing, veilig en aangenaam.

Die omleidingsweg hoeft de gemeente niet veel te kosten. Er is een hoge bouwdruk aan het Donkmeer. De nieuwe weg geeft kansen om bijkomende bouwpercelen te creëren. Er zijn voorbeelden van stadsontwikkeling waar een private partner de aanleg van de wegenis bekostigt in ruil voor een bouw- of verkavelingsproject. 
Deze nieuwe bewoning ligt verscholen achter de bestaande bebouwing, niet zichtbaar voor de toeristen.  Zo kan men de zone aan de Donkoever reserveren voor commerciële doeleinden en horeca

De dorpskern van Overmere is al jaren problematisch. De files nemen toe en het verkeer zit er potdicht. Hier moet dringend werk gemaakt worden van een structurele oplossing voor dit mobiliteitsprobleem. We kunnen geen afwachtende houding meer aannemen en stellen voor om maatregelen te nemen die de dorpskern en de omliggende straten die als sluipverkeer worden gebruikt zo veel mogelijk verkeersveilig te houden. Het gebruik van slimme camera’s, snelheidsbeperkende maatregelen, verschuiving van parkingplaatsen in het belang van de verkeersveiligheid, enz .. kunnen hiertoe bijdragen. Belangrijk is dat deze maatregelen in samenspraak gebeuren met de inwoners.